Stadgar

Ändamål

Stadgar för Marknadsföreningen i Västerås
Marknadsföreningen i Västerås verkar för ett förtroendefullt samarbete med näringslivet och organisationer. Det gör vi genom att:

– sätta medlemmarna och deras intressen i fokus
– göra föreningen intressant för nuvarande och framtida medlemmar
– främja och initiera utveckling och utbildning samt arbeta för ökad upplysning på marknadsföringens skilda områden
– främja samarbete och erfarenhetsutbyte
– bland sina medlemmar befordra samhörighet och erfarenhetsutbyte

§1 Organisation

Föreningen är en sammanslutning av personer som hyser intresse för föreningens ändamål. Föreningen har sitt säte i Västerås.

Föreningens beslutande organ är:
– Årsmötet
– Föreningsmöte
– Styrelsen

§2 Medlemskap

Föreningen är öppen för medlemmar som delar föreningens målsättning och följer dess stadgar. Till medlem i föreningen väljer styrelsen personer som anmäler önskan om inträde.

§3 Utträde

Medlem som önskar utträde ur föreningen ska skriftligen anmäla detta till föreningens styrelse. Medlem som trots två anmaningar underlåtit att erlägga stadgad avgift, anses ha utträtt ur föreningen. Medlem kan uteslutas ur föreningen genom beslut av dess styrelse.

§4 Avgifter

Avgifter fastställs av ordinarie årsmöte eller vid extra föreningsmöte. Medlemskapet gäller i 12 månader från att medlemsavgift erlagts. Hedersledamot erlägger inte avgift.

§5 Verksamhetsår

Föreningens verksamhetsår sammanfaller med kalenderåret.

§6 Ordinarie årsmöte

Föreningen håller före den första mars varje år ordinarie årsmöte på tid och plats som styrelsen bestämmer.
Skriftlig kallelse jämte föredragningslista ska tillställas medlemmarna minst 10 dagar i förväg och åtföljas av valnämndens förslag, samt styrelsens årsberättelse samt revisorernas revisionsberättelse.

Vid årsmötet ska följande ärenden förekomma:
1. Val av ordförande att leda årsmötet
2. Val av sekreterare
3. Val av justeringsmän
4. Frågan om mötets behöriga utlysande
5. Fastställande av dagordningen
6. Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse för föregående år samt revisorns revisionsberättelse
7. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen
8. Val av styrelsens ordförande och ledamöter jämte suppleanter
9. Val av revisorer och revisorssuppleanter
10. Val av ledamöter jämte suppleanter i valnämnden
11. Fastställande av avgifter enligt §4 för nästkommande år
12. Frågor som har direkt samband med ovan angivna ärenden eller ärenden som medlem senast sex dagar före årsmötet skriftligen anmält till styrelsen för behandling vid årsmötet
13. Övriga frågor som av styrelsen satts upp på föredragningslistan

§7 Extra föreningsmöte

Extra föreningsmöte utlyses genom kallelse minst åtta dagar i förväg då styrelsen anser det påkallat eller då minst tio medlemmar framställt skriftlig begäran därom. Vid extra föreningsmöte får inga andra ärenden än de som anges i kallelsen behandlas.

§8 Föreningsbeslut

Vid årsmöte och extra föreningsmöte äger varje medlem en röst. Omröstning sker öppet om ej sluten omröstning påkallats av minst en fjärdedel av de närvarande medlemmarna. Vid lika röstetal äger ordföranden utslagsröst utom vid val, då lotten avgör.

§9 Styrelsens sammansättning och beslutsformer

Föreningens verksamhet leds av en styrelse som består av ordföranden och minst fem ledamöter samt det antal suppleanter som anses erforderligt.
– Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller då minst tre styrelseledamöter påfordrar.
– Styrelsen är beslutsför när minst halva antalet ledamöter är närvarande.
– Alla beslut fattas genom enkel röstövervikt. Vid lika röstetal äger ordföranden utslagsröst.
För att säkerställa föreningens verksamhet och syfte, väljs styrelsemedlemmar och suppleanter för en period av två år. En strävan är att styrelsemedlemmarna väljs för perioder som är överlappande.
Ordföranden ska väljas för ett år i taget, omval kan ske. Övriga styrelsemedlemmar ska väljas på två år.

§10 Styrelsens åliggande

Det åligger styrelsen att
– föra protokoll
– föra räkenskaper som avslutas per kalenderår

§11 Valnämnd

För att bereda val enligt §6 och §7 utses på ordinarie årsmöte en valnämnd om minst tre ledamöter jämte suppleanter.

§12 Revisorer

För granskning av styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper utses på ordinarie årsmöte en revisor jämte suppleant.

§13 Ändringar av stadgar

Förslag till ändring av stadgarna ska av medlem inlämnas skriftligen till styrelsen. Föreslår styrelsen stadgeändring, ska förslaget anges i kallelsen till årsmötet. Beslut om stadgeändring fattas av ordinarie årsmöte på sätt som anges i §8.

§14 Upplösning

Beslut om upplösning av föreningen ska fattas av två på varandra följande föreningsmöten varav ett ska vara ordinarie årsmöte. Minst två månader ska förflyta mellan mötena.
Beslut om upplösning ska innefatta bestämmelser om disposition av föreningens tillgångar, som ska användas för de syften som anges i §1.